Arbejdsområder

Familier

Området omfatter bl.a. indgåelse af ægteskab og skilsmisse, fader- og medmoderskab, forældremyndighed,  navne, adoption samt international børnebortførelse.

Udsatte børn og unge

Området handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig som deres jævnaldrende.

Udsatte voksne

Området omfatter mennesker med sociale problemer som fx hjem-løshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. De kan få hjælp efter serviceloven til at tackle problemerne.

Frivillig social indsats

Området beskæftiger sig med frivillighed – både blandt borgere, i organisationer og i kommuner, der samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er bl.a. at støtte et aktivt og engageret civilsamfund.

Handicap

Området drejer sig om børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap, som kan få sociale indsatser og tilbud efter serviceloven. Støtten tilgodeser bl.a. de behov, der følger med funktionsnedsættelsen.

Strukturel socialpolitik

Afdelingen for strukturel socialpolitik arbejder med analyser og data inden for socialområdet samt med udvikling og udbredelse af virksomme indsatser. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere analyse- og datadrevet udvikling på området.

Internationalt samarbejde

Ministeriet deltager i arbejdet i en række internationale organisationer bl.a. EU, Europarådet, FN og Nordisk Ministerråd.

De kommunale revisionsberetninger

Social- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde.

Frikommuneforsøg

Området handler om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.