Børns rettigheder

Her kan du læse mere om de forskellige instanser, der er med til at sikre børns rettigheder i Danmark.

Som barn i Danmark har man en række rettigheder, der handler om børns vilkår og retsstilling. Danmark ratificerede i 1992 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Børnekonvention præciserer en række økonomiske, sociale, politiske og kulturelle rettigheder, der tager særligt sigte på børn. Det betyder bl. a. at samfundet har pligt til at sikre barnets tarv, når der skal træffes beslutninger. Du kan læse mere om FN's konvention under 'FN's Konvention om Barnets Rettigheder'.

For børn der er i kontakt med de offentlige myndigheder, handler børns rettigheder eksempelvis om, at børn har ret til:

  • At blive inddraget i sagsbehandling
  • At blive hørt i forbindelse med afgørelser
  • At medbringe en bisidder ved møder med forvaltningen
  • At have mulighed for at klage over afgørelser truffet af kommunen

Børns rettigheder varetages i dag af en række forskellige instanser, som hver især udfylder funktioner indenfor børns rettigheder i forhold til henholdsvis fortalervirksomhed, vejledning og rådgivning, tilsyn og klage samt en ombudsmandsfunktion.

Styrkelse af børns rettigheder i Danmark

Som led i indsatsten for at styrke børns rettigheder, blev det ved satspuljeaftalen for 2012 besluttet, at oprette et børnefagligt kontor under Folketingets Ombudsmand, Ombudsmandens Børnekontor. Desuden styrkede man Børnerådets fortalervirksomhed, ligesom Børns Vilkårs Børnetelefon blev udvidet.

Nedenfor kan du læse det daværende social- og indenrigsministeries opfølgning på styrkelsen af børns rettigheder fra 2012.

Opfølgning på styrkelsen af børns rettigheder