Folketingets Ombudsmand

Her kan du læse om Folketingets Ombudsmand samt om Ombudsmandens Børnekontor, der skal styrke børns rettigheder

Folketingets Ombudsmand vælges af Folketinget og skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgere i alle aldre og sager på alle områder. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert tjenestested, der hører under ombudsmandens virksomhed, herunder navnlig på steder, hvor borgere er berøvet deres frihed, det vil sige fængsler, psykiatriske hospitaler, sikrede institutioner og lignende. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse.

Desuden kan ombudsmanden ikke træffe bindende afgørelser, men alene fremsætte kritik, afgive henstillinger og i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag.

Ombudsmandens Børnekontor

I 2012 blev det besluttet at oprette et særligt børnefagligt kontor under Folketingets Ombudsmand for at styrke børns rettigheder.

Ombudsmandens Børnekontor skal sikre en lettere tilgængelighed for børn og unge til Ombudsmanden, blandt andet ved at sikre, at Folketingets Ombudsmand også henvender sig direkte til børn. Samtidig skal Folketingets Ombudsmand fremme børns rettigheder ved at følge udviklingen i implementeringen og sikringen af børns rettigheder og eventuelt fremsætte kritik, afgive henstillinger og i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag i de tilfælde, hvor børns rettigheder ikke sikres. Det kan Ombudsmanden gøre ved at rejse generelle egendriftssager og foretage egendriftsundersøgelser i de tilfælde, hvor det anses for nødvendigt.

De centrale funktioner for Ombudsmandens Børnekontor er:

  • At behandle klager der vedrører børn i sager, hvor forvaltningen har truffet en afgørelse
  • At aflægge besøg på institutioner, hvor børn opholder sig og føre kontrol med myndigheder i forhold, der vedrører børn, herunder tage sager op af egen drift samt gennemføre generelle undersøgelser 
  • At medvirke til at overvåge implementeringen af børns rettigheder i henhold til FN’s konvention om Barnets Rettigheder i lovgivningen og i myndigheders praksis

Du kan læse mere om Ombudsmandens Børnekontor på Ombudsmandens hjemmeside