Initiativer

Her kan du læse om initiativer, der er sat i gang for at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge.

En styrket forebyggende indsats

Gennem de senere år er der i både stat og kommuner investeret i at styrke og udvikle en tidligere og mere forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

Læs mere om de enkelte initiativer

Voksenansvar

I 2013 blev der nedsat et magtanvendelsesudvalg med det formål at afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Baggrunden var, at grænserne for hvornår magt er påkrævet er uklare, og at reglerne derfor tolkes og anvendes forskelligt. På baggrund af udvalgets betænkning vedtog Folketinget d. 31. maj 2016 lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Læs mere om arbejdet og om loven om voksenansvar

Styrkelse af familieplejeområdet

Plejefamilier er den mest anvendte anbringelsesform i Danmark. Således er 60 % af alle anbragte børn og unge i dag anbragt i en plejefamilie. Derfor blev der med satspuljeaftalen for 2015 iværksat en række initiativer for at styrke plejefamilieområdet. Det skete blandt andet på baggrund af et større eftersyn af plejefamilieområdet, der blev gennemført i foråret 2014.

Læs mere om initiativerne på familieplejeområdet

Overgrebspakken

1. oktober 2013 trådte en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb (Overgrebspakken) i kraft. Overgrebspakken skulle blandt andet styrke kommunernes håndtering af underretninger om børn, så kommunen hurtigere kan gribe ind, hvis der er begrundet mistanke om, at et barn er udsat for overlast eller mistrivsel.

Læs mere om Overgrebspakken

Efterværn og støtte

Satspuljepartierne har de seneste år afsat midler til at sikre, at nuværende og tidligere anbragte børn får et stærkere personligt netværk og en ekstra støtte til at klare hverdagens udfordringer.

Læs mere om efterværn og støtte