Voksenansvar

Magtanvendelsesudvalget skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge.

Magtanvendelsesudvalget

I 2013 blev der nedsat et magtanvendelsesudvalg med det formål at afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Baggrunden var, at grænserne for, hvornår magt er påkrævet, er uklare, og at reglerne derfor tolkes og anvendes forskelligt.

Udvalget har haft til opgave at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge i døgntilbud og i plejefamilier. Samtidig skulle udvalget beskrive udfordringerne i relation til anvendelse af magt og komme med forslag til, hvordan et nyt regelsæt kan udformes.

Udvalget har i sin betænkning anbefalet, at reglerne for brug af magt over for anbragte børn og unge gøres klarere, og at det understreges i lovgivningen, at magtanvendelse er et indgreb i barnets eller den unges rettigheder. Udvalget anbefaler også, at der i enkelte tilfælde skal være øget adgang til at anvende magt, ligesom plejefamilier og personale på anbringelsessteder skal vide mere om, hvordan man undgår at havne i situationer, hvor det er nødvendigt at bruge magt over for et barn eller en ung.

Læs betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Se medlemsliste for magtanvendelsesudvalget

Se kommissorium for magtanvendelsesudvalget

Derudover har Rambøll gennemført en kortlægning af magtanvendelse over for anbragte børn og unge for ministeriet til brug for magtanvendelsesudvalgets arbejde. Kortlægningen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på anbringelsesinstitutioner, en spørgeskemaundersøgelse blandt plejefamilier, fokusgrupper med deltagelse af medarbejdere fra anbringelsesinstitutioner og kvalitative interviews med kommunale myndigheder og faglige eksperter på området.

Se rapporten fra Rambølls kortlægning

Lov om voksenansvar

På baggrund af magtanvendelsesudvalget anbefalinger vedtog Folketinget d. 31. maj 2016 L162 om voksenansvar for anbragte børn og unge (vedtaget ved lov nr. 619 af 8. juni 2016).

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge udmønter sammen med forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) aftalen om ”Klare rammerne for voksenansvar for anbragte børn og unge”, som den tidligere regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2015.

Loven skal medvirke til at skabe klarhed over reglerne om voksenansvar over for anbragte børn og unge og styrke retssikkerheden for de anbragte børn og unge samt for plejefamilier og personalet på anbringelsesstederne. Samtidig skal ændringerne bidrage til, at plejefamilier og personale på anbringelsesstederne har de nødvendige redskaber til at sikre de anbragte børns og unges trivsel og den nødvendige socialpædagogiske behandling.

Med lov om voksenansvar for anbragte børn og unge tydeliggøres reglerne på området. Det sker ved at fastsætte regler om voksenansvar og adgangen til at foretage indgreb som led i den daglige omsorg. Desuden lovfæstes adgangen til at fastsætte en husorden. De eksisterende regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge videreføres og præciseres. Herudover tydeliggøres adgangen til at anvende rusmiddeltest med samtykke.

Med loven er der også sket visse udvidelser i adgangen til at anvende magt over for anbragte børn og unge. Udvidelserne omfatter:

  • At personalet på interne skoler på anbringelsessteder, der udfører pædagogisk arbejde eller undervisning, får adgang til at anvende de samme indgrebsmuligheder, som gælder på den øvrige del af institutionen.
  • At døgninstitutioner, opholdssteder og kommunale plejefamilier kortvarigt kan fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet rum for at forhindre eller afværge, at barnet eller den unge gør skade på genstande.
  • At medarbejdere på anbringelsessteder kan tilbageføre et anbragt barn eller en ung, der stikker af fra anbringelsesstedet, når tilbageførelsen sker som led i omsorgspligten, og hvor barnet eller den uge udviser en adfærd, der medfører en risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre.
  • At den eksisterende adgang til tilbageholdelse i op til 14 dage kan forlænges med yderligere 14 dage også undervejs i et anbringelsesforløb på opholdssteder og døgninstitutioner.
  • At den eksisterende adgang til undersøgelse af opholdsrum på sikrede døgninstitutioner udvides, så der også kan ske undersøgelse af barnets eller den unges person i forbindelse med ankomst fravær og besøg, uden at der foreligger en konkret mistanke.

I forlængelse af loven vil der blive fastsat nærmere regler i en bekendtgørelse om voksenansvar, og der vil endvidere blive udarbejdet en uddybende vejledning, som samlet beskriver, hvad der er gældende ret på området. Bekendtgørelsen og vejledningen vil blive offentliggjort i forbindelse med lovens ikrafttræden 1. januar 2017.

Endelig er der afsat midler til aktiviteter, der skal medvirke til at understøtte implementeringen af det nye regelsæt.  Materialet kommer bl.a. til at bestå af undervisningsmateriale målrettet anbringelsessteder, kommuner og socialtilsyn om, hvordan man iagttager børn og unges rettigheder, og hvordan magtanvendelse forebygges og håndteres. Der vil samtidig blive udarbejdet informationsmateriale målrettet anbragte børn og unge samt deres forældre om deres rettigheder i forbindelse med magtanvendelse.

Socialstyrelsen hjemmeside ”Omsorg og magt” vil fra lovens ikrafttræden formidle viden om metoder til forebyggelse af magtanvendelse, bl.a. via filmklip, cases og andet materiale som kan understøtte anvendelsen af reglerne i praksis. Desuden vil der være links til undervisningsmaterialer, eksempler på husordener og indberetningsskemaer mv.

Der vil ske en evaluering af de ændrede regler to år efter lovenes ikrafttræden.