Forhold under anbringelsen

Her kan du læse mere om forhold under en anbringelse.

Støtteperson til barnet eller den unge

Inden anbringelsen skal kommunen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person, der kan udpeges til at være støtteperson for barnet eller den unge under anbringelsen.

Støttepersonen er en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som barnet kender og har særlig tillid til. Støttepersonen skal kunne være en stabil støtte til barnet eller den unge under anbringelsen.

Det er kommunens opgave, sammen med barnet eller den unge og støttepersonen, at aftale nærmere om, hvordan kontakten til støttepersonen vedligeholdes under anbringelsen.

Støtteperson til forældrene

Kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson, når barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. Det er i vigtigt at være opmærksom på forældre, som på grund af en funktionsnedsættelse kan have et særligt behov for støtte for at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.

Støttepersonens opgave er at lytte og støtte op om forældrene, for eksempel i forhold til forældrenes samarbejde med anbringelsesstedet og i forhold til forældrenes kontakt til barnet.

Du kan læse mere om forældrestøtte på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Samvær

Et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med forældre og netværk under anbringelsen. Det omfatter også søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer, venner mv.

Kommunen har pligt til at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og familie og netværk holdes ved lige, i det omfang det er til barnets bedste.

Kommunen kan fastsætte nærmere regler for omfanget og udøvelsen af samværet. Hvis samværet skal finde sted mindre end én gang om måneden, skal afgørelsen dog træffes af børn og unge-udvalget.

Børn og unge-udvalget kan desuden af hensyn til barnets sundhed eller udvikling for en bestemt periode træffe afgørelse om, at en repræsentant for kommunen skal være til stede under samværet (overvåget samvær) eller at samvær og kontakt helt skal afbrydes.

Når der er viden eller formodning om, at den person, som barnet skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om overvåget samvær eller afbrydelse af samvær og kontakt for en bestemt periode, medmindre særlige forhold taler imod det.

Betaling

Når et barn eller en ung under 18 år er anbragt uden for hjemmet, har forældrene pligt til at betale for opholdet. Tilsvarende gælder for barnet eller den unge. Betalingens størrelse afhænger bl.a. forældrenes, barnets eller den unges indkomst.

Det er kommunen, der fastsætter og opkræver betalingen efter reglerne, som er fastsat i bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

I bekendtgørelsen er der også fastsat regler om hel eller delvis fritagelse for betalingen, når visse betingelser er opfyldt.

Du kan læse mere om betalingsreglerne i bekendtgørelsen på retsinformation.dk