Handleplan - opfølgning

Kommunen skal løbende følge op på indsatsen over for et barn eller en ung med henblik på vurdering af, om det er den eller de rigtige foranstaltninger, der er sat i værk.

Kommunen skal som udgangspunkt altid udarbejde en handleplan, før der iværksættes en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge i servicelovens kapitel 11.

Handleplanen skal sikre, at formålet med foranstaltningen er beskrevet, og at der er klare mål for indsatsen. Kommunen skal med handleplanen forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og gøres en indsats i forhold til og angive, hvad målene er for denne indsats.

I forbindelse med det personrettede tilsyn har kommunen pligt til at tage handleplanen op til vurdering senest tre måneder efter at der er iværksat en foranstaltning og derefter med højst 6 måneders mellemrum. Vurderingen sker med henblik på eventuel revision af handleplanen.