Tilsyn

Her kan du læse om de forskellige tilsyn, som kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 146 skal føre med børn, der opholder sig i kommunen.

Tilsyn

Det er i dag kommunalbestyrelsen, som efter servicelovens § 146 skal føre tilsyn med børn, der opholder sig i kommunen, herunder også dem, der opholder sig i dagtilbud eller skole, eller som for eksempel. er anbragt på opholdssteder eller døgninstitutioner. Efter ombudsmandsloven kan ombudsmanden desuden i dag aflægge besøg på opholdssteder og døgninstitutioner og afgive udtalelser om forholdene på disse steder.

Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet skal efter lov om socialtilsyn § 4 føre tilsyn med de generelt godkendte private, kommunale og regionale anbringelsessteder, som ligger i regionen – det driftsorienterede tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn skal foretages minimum én gang årligt og skal følge op på, om forudsætningerne for den generelle godkendelse fortsat er til stede, og om det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætninger og metoder fortsat gør anbringelsesstedet i stand til at opfylde de anbragte børns behov, ligesom tilsynet har fokus på anbringelsesstedets økonomi.

Det driftsorienterede tilsyn omfatter ikke konkret godkendte plejefamilier, konkret godkendte kommunale plejefamilier samt netværksplejefamilier og unge, der er anbragt på egne værelser. I disse tilfælde er barnet eller den unge alene omfattet af det personrettede tilsyn jf. nedenfor.

Det personrettede tilsyn

Den anbringende kommune skal efter servicelovens § 148 føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold, når barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet – det personrettede tilsyn. Det personrettede tilsyn skal foretages minimum 2 gange årligt og gælder uanset, hvilken type anbringelsessted barnet eller den unge er anbragt på.

Det personrettede tilsyn indebærer, at kommunen skal følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, om anbringelsesstedet behandler det anbragte barn eller den unge hensigtsmæssigt i forhold til barnets eller den unges problemstillinger og behov, og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt. Det personrettede tilsyn skal som udgangspunkt bl.a. bestå i en samtale med barnet eller den unge, der så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, uanset om barnet eller den unge er anbragt i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.