Sagsbehandling

Sagsbehandlingen af en børnesag er ofte kompleks og forudsætter derfor høj faglig kvalitet hos sagsbehandleren, så der sikres en tilstrækkelig grundig og helhedsorienteret udredning af barnets eller den unges forhold.

Sagsbehandlingen af en børnesag er ofte kompleks, og forudsætter derfor høj faglig kvalitet hos sagsbehandleren, så der sikres en tilstrækkelig grundig og helhedsorienteret udredning af barnets eller den unges forhold.

Kommunerne har derfor mulighed for at få bl.a. rådgivning og vejledning om udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen fra Task Forcen på området udsatte børn og unge.

Du kan læse mere om Task Forcen her.

Du kan også læse mere om Task Forcen på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Undersøgelse

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen, jf. servicelovens § 50, undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Du kan læse mere under punktet ”Børnefaglig undersøgelse”

 

Samarbejde med forældrene om undersøgelsen

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

 

Samtale med barnet eller den unge

Som led i den børnefaglige undersøgelse skal der gennemføres en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod, at der gennemføres en samtale. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis. 


Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

 

Handleplan

Som opfølgning på den børnefaglige undersøgelse, skal kommunen altid udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge.

Du kan læse mere om reglerne om udarbejdelse af handleplaner her.

 

Metoder og redskaber

Serviceloven regulerer ikke kommunernes brug af socialfaglig metode.
Der findes forskellige sagsbehandlings- og udredningsmetoder, der kan understøtte sagsbehandlingen i forhold til børn og unge med særlige behov.

Du kan læse mere under punktet ”ICS og DUBU”

 

Internationale sager

Der har hidtil været en vis uklarhed om reglerne i internationale sager, hvor et udenlandsk barn er anbragt i Danmark af danske myndigheder. Social- og Indenrigsministeriet har derfor bedt Kammeradvokaten udarbejde et notat, der belyser det generelle juridiske grundlag, herunder serviceloven og Danmarks forpligtelser efter international ret.

Notat – Kammeradvokatens notat om danske myndigheders behandling af sager vedrørende udenlandske børn, som er anbragt i Danmark