Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)

Udviklings- og investeringsprogrammerne understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne. UIP’erne følger systematikken i ministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser.

Udviklings- og investeringsprogrammerne består af et program på voksenområdet og et program på børneområdet, igangsat i hhv. 2017 og 2019. Handicapområdet er dækket af begge programmer. Der udmøntes årligt i størrelsesordenen 60-70 mio. kr. til hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet.

UIP’erne indeholder tre spor:

  • Spor 1: Udvikling. Der tages udgangspunkt i lovende praksis, udvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser ud fra kommunernes behov for nye indsatser og metoder.
  • Spor 2: Udbredelse. Der investeres i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive indsatser.
  • Spor 3: Data. Der investeres i data og undersøgelser, der understøtter viden om, hvad der virker.

Socialstyrelsen understøtter de tre spor i konkrete initiativer. Det er blandt andet gennem at uddanne kommunale medarbejdere i metoder, yde proces- og implementeringsstøtte til kommunerne, evaluere indsatsudvikling og monitorere implementering af indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne har en faglig styregruppe bestående af KL, Danske Regioner og en række kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner. Styregruppen indstiller initiativer for det kommende års UIP. Det skal sikre kobling til den fagprofessionelle indsats. Social- og indenrigsministeren står for den endelige prioritering af konkrete initiativer efter dialog med social- og handicapordførerne og på baggrund af styregruppens anbefalinger.