Forsøgsgodkendelser efter servicelovens § 184

Denne side viser status for anvendelse af forsøgsbestemmelsen i servicelovens § 184 med en oversigt over igangværende forsøg, som er godkendt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Godkendelse af forsøg efter bestemmelsen skal give plads til innovation og afprøvning af nye løsninger på det sociale område.

Serviceloven giver som udgangspunkt ikke mulighed for dispensation fra lovens regler. Loven indeholder dog en mulighed for, at en kommunalbestyrelse, et regionsråd eller et privat tilbud efter en konkret vurdering af en ansøgning kan få tilladelse til at fravige servicelovens regler som led i et forsøg under forudsætning af, at en række betingelser er opfyldt.

Følgende betingelser for godkendelse af et forsøg følger af § 184, stk. 1:

  • Forsøgsperioden skal være afgrænset. Forsøgsperioden fastsættes i det enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering, men forsøget kan som udgangspunkt ikke strække sig ud over 4 år
  • Forsøget skal evalueres. Formålet hermed er at sikre, at forsøget kan medvirke til en længerevarende udvikling på det sociale område.

Det fremgår udtrykkeligt af loven, at der ikke kan gives godkendelse til:

  • forsøg, som indebærer, at borgere stilles dårligere end efter loven
  • forsøg om særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 32 og 36, der medfører fravigelse af de almindelige regler om forældrenes egenbetaling
  • forsøg, som medfører statslige merudgifter
  • forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om tilsyn
  • forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om klage.

Social- og boligministeren offentliggør hvert år en status for anvendelse af servicelovens forsøgsbestemmelse. De årlige statusoversigter kan ses i boksen her på siden sammen med forsøgsgodkendelserne for de til enhver tid igangværende forsøg.