Whistleblowerordningen for Social- og Ældreministeriets departement

Social- og Ældreministeriets departement har en whistleblowerordning, hvor der kan indberettes om alvorlige forhold, herunder strafbare forhold.

Whistleblowerordningen kan anvendes af:

  • personer, der arbejder i Social- og Ældreministeriets departement,
  • personer, der tidligere har arbejdet i departementet, og som indberetter oplysninger, de er kommet i besiddelse af i den periode, de arbejdede i departementet,
  • personer, der ikke arbejder i departementet, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med f.eks. en ansættelsesproces,
  • samarbejdspartnere, som departementet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i departementet om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Disse forhold bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanterne.

Du kan f.eks. indberette til whistleblowerordningen om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, forvaltningsretlige principper eller af væsentlige interne retningslinjer i departementet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der må ikke bevidst indberettes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningen. Der vil også i visse kvalificerede tilfælde kunne være grundlag for politianmeldelse. F.eks. hvis en person indgiver urigtige oplysninger med fortsæt til, at en uskyldig bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold.

Du kan indberette til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet.

Undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan dog give anledning til vanskeligheder i praksis, ligesom myndigheder ikke i sig selv må lægge vægt på anonyme oplysninger som led i en indgribende afgørelse f.eks. over for en af myndighedens ansatte. Det kan indebære, at en indberetning om ulovligheder m.v. i en myndighed må henlægges, uden at det er muligt at undersøge sagen til bunds.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen fra en computer, der er stillet til rådighed for ansatte i myndigheden, eller fra en computer, der er på myndighedens netværk, vil dette blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på netværket. Denne risiko for logning kan undgås ved at indberette via en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet myndighedens netværk.

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din indberetning indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og oplysninger om økonomi), bedes du derfor indberette telefonisk eller med fysisk post.

Din indberetning behandles af en særlig whistleblowerenhed i departementet. Whistleblowerenheden er forankret i Kontoret for Styring, Tilsyn og Forretning i Økonomi, Styring og Analyse med bistand fra én medarbejder i Kontoret for Jura og International.

Hvis indberetningen vedrører Økonomi, Styring og Analyse, herunder whistleblowerenheden selv, behandles indberetningen af Kontoret for Jura og International, der hører under Ældre, Familier og Jura.

Når din indberetning er modtaget, ser whistleblowerenheden på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Når enheden modtager din indberetning, vil der, hvis den falder inden for ordningen, normalt være behov for at foretage en nærmere undersøgelse af det indberettede forhold.

Du kan finde kontaktoplysninger på whistleblowerenheden i retningslinjerne for whistleblowerordningen for Social- og Ældreministeriets departement, som du finder her på siden.