De kommunale revisionsberetninger

Om arbejdsområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde. 

Kommunerne skal hvert år sende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til ministeriet.

Fristen for fremsendelse til ministeriet er hvert år den 31. august, bortset fra Københavns kommune som har frist den 30. november.

I revisionsberetningen redegør kommunens revisor for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab og administration på de udgiftsområder, hvor kommunen kan hjemtage statsrefusion. Revisionsberetningen indeholder også oplysninger om væsentlige forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Ministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger, og yder den vejledning, som revisionsberetningen har givet anledning til. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer ministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion. 

Social-, Bolig- og Ældreministeriet varetager også en vejledningsforpligtelse over for kommunerne og de kommunale revisorer. Ministeriets vejledning omfatter spørgsmål vedrørende regnskabsbekendtgørelsen og finansieringsbestemmelserne i service- og dagtilbudsloven.

Spørgsmål

Fremsendelse af spørgsmål og revisionsberetninger skal ske til  revision@sm.dk.