OPDATERES LØBENDE – Informationer om coronavirus og social- og ældreområdet med spørgsmål/svar

12-03-2020

Social- og Ældreministeriet orienterer på denne side løbende om indsatsen mod coronavirus på social- og ældreområdet

Siden er senest opdateret april 2022. Se endvidere datoer under de enkelte spørgsmål/svar.

Gå direkte til spørgsmål/svar-sektionen

Selvom Danmark igen er genåbnet, og de fleste coronarestriktioner er ophævet, har vi stadig coronavirus i samfundet. Social- og Ældreministeriet følger derfor udviklingen tæt og vil på denne side løbende komme med information til borgere, organisationer og interessenter.

Social- og Ældreministeriet arbejder hele tiden på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kommer frem til borgere på ældreområdet og til socialt udsatte, og at alle, der er i kontakt med ældre borgere og socialt udsatte, også følger anbefalingerne. Social- og Ældreministeriet er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne for at sikre, at ældre borgere og socialt udsatte  bliver beskyttet bedst muligt mod coronavirus.

Ministeriet er desuden løbende i dialog med en række brugerorganisationer på social- og ældreområdet og aktører, der driver plejehjem eller sociale tilbud, om situationen.

Der er på socialområdet nedsat tre partnerskaber for henholdsvis udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. På ældreområdet er der nedsat to partnerskaber – et partnerskab for ældre og et partnerskab mod ensomhed. Partnerskaberne er med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos ældre, sårbare og udsatte grupper. Partnerskaber spiller en vigtig rolle i forhold til at udvikle nye løsninger og afdække eventuelle nye udfordringer i forhold til epidemien med coronavirus og social- og ældreområdet. 

Sådan får du generel information om coronavirus

Social- og Ældreministeriet anbefaler, at institutioner, interessenter, organisationer og borgere holder sig opdateret om de aktuelle myndighedsanbefalinger og udviklinger vedrørende coronavirus.

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger vedrørende sundhedsfaglige forhold fra de danske myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Man kan ringe med spørgsmål til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33. Der vil desuden komme løbende informationer på Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Gå til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Find rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside

Find relevante telefonnumre i hotlines-boksen her på siden.

Gå til samlet oversigt over ministeriets nyheder om corona og socialområdet


Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem har selv ansvaret for at etablere et setup med antigen-selvtests for medarbejdere og besøgende. Private og selvejende tilbud er selv ansvarlige for indkøb af test-kits og lignende.

Man kan rette henvendelse til kommunen for midlertidig forsyning, indtil en forsyning er etableret. Kommunerne er opmærksomme på opgaven med hjælp i opstartsfasen. 

Opdateret 31/1 2022

Det er udelukkende sociale tilbud, hvor der er beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med covid-19, som er omfattet. Det enkelte tilbud vurderer, om der er borgere på tilbuddet i risikogruppen, og iværksætter derefter tilbuddet om selvtest.

Opdateret 18/1 2022

De private og selvejende tilbuds eventuelle merudgifter i forbindelse med selvtest i relation til tilbuddenes opgavevaretagelse kan dækkes af den eller de relevante kommuner. Kommunerne og de private tilbud kan gå i dialog omkring merudgifterne til selvtest som en del af tilbuddenes Covid-19-relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private og selvejende tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Regeringen og KL er således med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens.

Opdateret 18/1 2022

Private leverandører af ydelser på det sociale område er stillet på samme måde som private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem (jf. ovenfor).

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der allerede modtager den regelmæssige PCR-testning i kommunalt regi, kan ved samme lejlighed modtage selvtestkits, fx til brug indtil næste PCR-test. Leverandøren tilrettelægger selv dette i dialog med kommunen. Store leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje kan også vælge at indkøbe selv.

Opdateret 18/1 2022

Hjælperordninger efter servicelovens § 95 eller 96 er omfattet af ordningen på linje med private sociale tilbud. Arbejdsgiveren i ordningen skal etablere et setup med antigen-selvtests for hjælperne. Der opfordres til, at der tages kontakt til kommunen om hjælp til forsyning af selvtests. Særligt i ordninger, hvor borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, kan det være relevant, at der indgås en mere fast aftale med kommunen, hvis test er svære at skaffe.

Kommunen skal dække udgifterne til test-kits efter udmålingsbekendtgørelsens regel om direkte og indirekte udgifter forbundet med den enkelte hjælperordning.

Opdateret 18/1 2022

Krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om fremvisning af coronapas på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes både i forhold til besøgende og ansatte.

Den 29. marts 2022 har Epidemikommissionen ud fra en helhedsvurdering af smittesituationen samt de øvrige tiltag for at undgå smitte på især plejehjem og sygehuse vurderet, at det ikke længere er relevant at anbefale, at der stilles lokale krav om coronapas for besøgende.

På baggrund af Epidemikommissionens vurdering opfordrer Social- og Ældreministeriet ikke længere til, at ordninger om fremvisning af coronapas på plejehjem og sociale tilbud opretholdes. Der er derfor ikke længere krav om coronapas disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk

Opdateret 7/4-2022

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes i forhold til besøgende og ansatte.

Da Sundhedsstyrelsen ikke har anbefalinger om anvendelse af mundbind eller visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem, har Social- og Ældreministeriet den 13. april 2022 udsendt en orienteringsskrivelse om, at opfordringen til at opretholde ordninger herom er ophørt. Der er derfor ikke længere opfordring til at anvende mundbind eller visir disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk 

Opdateret 19/4-2022

Der gælder ikke særlige afstandskrav på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse her, hvor der bl.a. også er anbefalinger om at holde afstand

Opdateret den 31/1 2022

 

Reglerne om forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021. Der gælder dermed ikke længere et forsamlingsforbud.

Opdateret den 31/1 2022

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lignende og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune. Det er således Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Det bemærkes, at nedskaleringen af COVID-19 fra at være en såkaldt samfundskritisk sygdom til at være en alment farlig sygdom ikke har betydning for Styrelsen for Patientsikkerheds mulighed for at udstede påbud om besøgsrestriktioner. Det skyldes, at epidemilovens regler om besøgsrestriktioner (lovens § 29) ikke kun gælder for samfundskritiske sygdomme, men også gælder for alment farlige sygdomme.

Spørgsmål om besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v. kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens kontaktoplysninger kan ses her: https://stps.dk/da/kontakt/.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/.

Opdateret den 31/1 2022

Anbringelsesstedet skal følge og indrette sig efter sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, herunder om at holde afstand og god håndhygiejne.

Find sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan også få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.00.

Opdateret den 18/1 2022

Da anbringelsesstedet er barnets eller den unges hjem, og da børn i en plejefamilie indgår på lige fod med andre i familien, skal anbringelsesstedet i udgangspunktet tage hånd om det anbragte barn, også hvis barnet er smittet med COVID-19. Såfremt der er bekymring for smittespredning i forbindelse med aflastning, skal kommunen vurdere, hvorvidt aflastningsperioden bør rykkes, til barn eller personer på anbringelsesstedet er symptomfri eller er testet.

Er barnet testet positiv for ny coronavirus skal de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om selvisolation følges. Find disse på www.coronasmitte.dk.

Det er vigtigt at holde afstand til andre på anbringelsesstedet, sikre god hygiejne og undgå kontakt med andre uden for anbringelsesstedet. Det anbefales, at medarbejdere og plejefamilie ud fra et fagligt skøn finder praktiske løsninger på, hvordan et smittet barns fysiske kontakt med andre kan begrænses.

Hvis barnet eller den unge får problemer med vejrtrækningen, symptomerne forværres eller varer ved over flere dage, skal egen læge eller lægevagten kontaktes.

Vær opmærksom på, at retningslinjerne kan ændre sig – og derfor er det vigtigt at holde sig orienteret om de seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Anbringelsesstedet bør samtidig orientere den anbringende kommune og barnets eller den unges forældre i dialog med kommunen. Anbringelsesstedet varetager i øvrigt, som ved anden sygdom, omsorgen over for barnet eller den unge.

Der er etableret en mail-hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO), corona@socialstyrelsen.dk.

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan desuden få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.00.

Opdateret den 31/1 2022

Det er afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til ét af de regionale vaccinationssteder, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.

Der er efter de gældende regler i sundhedsloven ikke mulighed for at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

Derimod kan kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod covid-19.

Hvis en kommune efter servicelovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til covid-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

Sundhedsministeriet har på denne baggrund opfordret kommunerne til at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed.

I tillæg hertil har KL den 18. december 2020 orienteret alle kommuner om denne opfordring, ligesom KL har taget initiativ til at sikre, at muligheden for hjælp til befordring fremgår af det borgerbrev, som alle borgere modtager i e-boks eller som brev.

Opdateret 06/09 2021

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud m.v. og i hjemmeplejen og håndteringen af beboere eller medarbejdere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet covid-19.

Find vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Opdateret den 31/1 2022

'Aftale om prioritering af testkapacitet til udbrudshåndtering i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare beboere' skal understøtte de til enhver tid gældende retningslinjer for udbrudshåndtering i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare beboere. (Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv og i hjemmeplejen)

Det er det enkelte tilbuds ledelse, der har ansvar for håndteringen af COVID-19 herunder infektions-hygiejniske tiltag som isolation, brug af værnemidler, rengøring mv. samt gennemførelse af den hurtigtest/selvtest, som ifølge Sundhedsstyrelsens faglige vejledning skal gennemføres af beboere og medarbejdere hurtigst muligt inden for 24 timer, når der er konstateret smitte. Ledelsen skal også rekvirere test hos regionen ved smitteudbrud.

Aftalen fastslår, at regionernes forpligtelse til at sørge for PCR-test af beboerne ved udbrud hurtigst muligt inden for de første 24 timer samt for beboere og medarbejdere på dag 4 og dag 7 gælder for såvel kommunale som regionale og private/selvejende tilbud. Testen på dag 7 kan være en antigentest og varetages som udgangspunkt af regionen, medmindre andet er aftalt med det private/selvejende tilbud.

Ved positiv beboerprøve rekvireres regionen endvidere til konfirmatorisk pcr-test hurtigst muligt. Hvis en medarbejder er testet positiv i en hurtigtest, søger medarbejderen konfirmatorisk PCR-test i det faste net af teststeder, som normalt. Hvis en medarbejder får en positiv PCR-test, tæller ”hurtigst muligt” inden for de første 24 timer, når resultatet af PCR-testen er modtaget. Ved positiv pcr-medarbejderprøve rekvireres regionen til test hurtigst muligt og helst inden for 24 timer.

De selvejende og private tilbuds indkøb af selvtest til brug ved udbrud er ikke beskrevet i aftalen. Det enkelte private/selvejende tilbud er selv ansvarlige for indkøb af test-kits, fuldstændig som ved indkøb af selvtestkits til regelmæssig test af medarbejdere. Dog kan private/selvejende tilbud, som har vanskeligheder med at skaffe testkits, gå i lokal dialog med kommuner og regioner om evt. midlertidig forsyning.

De private/selvejende tilbuds eventuelle merudgifter i forbindelse med selvtest ved smitteudbrud i relation til tilbuddenes opgavevaretagelse kan dækkes af den eller de relevante kommuner. Kommunerne og de private tilbud kan gå i dialog omkring merudgifterne til selvtest som en del af tilbuddenes COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private og selvejende tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Regeringen og KL er således med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens.

Opdateret den 18/1 2022

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressevagt, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Hotlines

Vaccinations-hjælpelinje hos Røde Kors:
Ring 35 29 96 60 (åben dagligt kl. 10-16)

Social- og Ældreministeriets mail-hotline for spørgsmål på social- og ældreområdet, herunder det familieretlige område:
corona@sm.dk

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed):
Ring 70 20 02 66 (alle hverdage kl. 9.30-16)

Spørgsmål på Børne- og Undervisningsministeriets område rettes til: 33 92 50 00 (hverdage 9-14)

Borgerhenvendelser rettes til myndighedernes fælles hotline:
Ring 70 20 02 33