Spørgsmål/svar om COVID-19 og social- og ældreområdet

Social- og Ældreministeriet orienterer på denne side løbende om indsatsen mod COVID-19 på social- og ældreområdet.

Siden er senest opdateret 9. september 2022. Se endvidere datoer under de enkelte spørgsmål/svar.

Gå direkte til spørgsmål/svar-sektionen

Selvom Danmark igen er genåbnet, og de fleste coronarestriktioner er ophævet, har vi stadig coronavirus i samfundet. Social- og Ældreministeriet følger derfor udviklingen tæt og vil på denne side løbende komme med information til borgere, organisationer og interessenter.

Social- og Ældreministeriet arbejder hele tiden på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kommer frem til borgere på ældreområdet og til socialt udsatte, og at alle, der er i kontakt med ældre borgere og socialt udsatte, også følger anbefalingerne. Social- og Ældreministeriet er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne for at sikre, at ældre borgere og socialt udsatte  bliver beskyttet bedst muligt mod coronavirus.

Ministeriet er desuden løbende i dialog med en række brugerorganisationer på social- og ældreområdet og aktører, der driver plejehjem eller sociale tilbud, om situationen.

Der er på socialområdet nedsat tre partnerskaber for henholdsvis udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. På ældreområdet er der nedsat to partnerskaber – et partnerskab for ældre og et partnerskab mod ensomhed. Partnerskaberne er med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos ældre, sårbare og udsatte grupper. Partnerskaber spiller en vigtig rolle i forhold til at udvikle nye løsninger og afdække eventuelle nye udfordringer i forhold til epidemien med coronavirus og social- og ældreområdet. 

Sådan får du generel information om coronavirus

Social- og Ældreministeriet anbefaler, at institutioner, interessenter, organisationer og borgere holder sig opdateret om de aktuelle myndighedsanbefalinger og udviklinger vedrørende coronavirus.

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger vedrørende sundhedsfaglige forhold fra de danske myndigheder på www.coronasmitte.dk. Der kan du også finde regeringens strategi for håndtering af COVID-19 frem til foråret 2023. Som en del af strategien for håndtering af COVID-19 er der offentliggjort en særskilt COVID-19-teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023.

Gå til strategien for håndtering af COVID-19 frem til foråret 2023

Gå til COVID-19-teststrategien for 2022 og 1. kvartal 2023

Man kan ringe med spørgsmål til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33. Der vil desuden komme løbende informationer på Sundhedsstyrelsens, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Find relevante telefonnumre i hotlines-boksen her på siden.

Gå til samlet oversigt over Social- og Ældreministeriets nyheder om corona og socialområdet


Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Der gælder ikke særlige afstandskrav på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse her, hvor der bl.a. også er anbefalinger om at holde afstand

Opdateret den 31/1 2022

 

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, vil også blive tilbudt vaccination mod COVID-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod COVID-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Sundhedsstyrelsen vil inden opstart af vaccinationsprogrammet offentliggøre retningslinjer for, hvilke personer under 50 år der anbefales booster-vaccination.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Opdateret 2. september 2022 

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover vil få tilbudt vaccination fra midten af september. For øvrige begynder vaccinationsprogrammet mod COVID-19 1. oktober 2022.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Opdateret 2. september 2022 

Anbringelsesstedet skal følge og indrette sig efter sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, herunder om at holde afstand og god håndhygiejne.

Find sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan også få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.00.

 

Opdateret 18/1 2022

Da anbringelsesstedet er barnets eller den unges hjem, og da børn i en plejefamilie indgår på lige fod med andre i familien, skal anbringelsesstedet i udgangspunktet tage hånd om det anbragte barn, også hvis barnet er smittet med COVID-19. Såfremt der er bekymring for smittespredning i forbindelse med aflastning, skal kommunen vurdere, hvorvidt aflastningsperioden bør rykkes, til barn eller personer på anbringelsesstedet er symptomfri eller er testet.

Er barnet testet positiv for ny coronavirus skal de almindelige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om selvisolation følges. Find disse på www.coronasmitte.dk.

Det er vigtigt at holde afstand til andre på anbringelsesstedet, sikre god hygiejne og undgå kontakt med andre uden for anbringelsesstedet. Det anbefales, at medarbejdere og plejefamilie ud fra et fagligt skøn finder praktiske løsninger på, hvordan et smittet barns fysiske kontakt med andre kan begrænses.

Hvis barnet eller den unge får problemer med vejrtrækningen, symptomerne forværres eller varer ved over flere dage, skal egen læge eller lægevagten kontaktes.

Vær opmærksom på, at retningslinjerne kan ændre sig – og derfor er det vigtigt at holde sig orienteret om de seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Anbringelsesstedet bør samtidig orientere den anbringende kommune og barnets eller den unges forældre i dialog med kommunen. Anbringelsesstedet varetager i øvrigt, som ved anden sygdom, omsorgen over for barnet eller den unge.

Der er etableret en mail-hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO), corona@socialstyrelsen.dk.

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan desuden få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.00.

 

Opdateret 31/1 2022

Ja – under visse betingelser.

Der stilles ikke krav om forudgående tidsbestilling af antigentest for COVID-19 (kviktest) for børn og unge.

Anbragte unge på 15 år og derover har eget NemID og kan selv møde op til antigentest og efterfølgende selv modtage testsvaret via sms.

Anbragte børn under 15 år har ikke eget NemID og kan derudover ikke selv give samtykke til COVID-test.

Både kontinuerlige antigentest på teststeder og PCR-tests har i den aktuelle smittesituation karakter af en dagligdagsrutine, som er nødvendig for praktisk at varetage den daglige omsorg for et anbragt barn under 15 år for at sikre, at barnet kan indgå i sin normale dagligdag i skole m.v.

Efter reglerne på socialområdet vil det derfor som udgangspunkt ikke kræve forudgående kontakt til kommunen eller forældremyndighedsindehaver, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, ledsager et anbragt barn under 15 år til tests for COVID-19, idet anbringelsesstedet varetager den daglige praktiske omsorg for barnet.

Det følger af reglerne på socialområdet, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilier, er bemyndiget til at indtræde og varetage barnets interesser ift. varetagelse af den daglige praktiske omsorg for det anbragte barn.

Det betyder, at også efter sundhedslovgivningen kan en antigen-test (kviktest) og PCR-test af et anbragt barn under 15 år på teststedet gennemføres uden, at der kræves et informeret samtykke fra en af forældremyndighedsindehaverne.

Det er dermed tilstrækkeligt, at samtykket afgives af anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, som efter sociallovgivningen er bemyndiget til at indtræde og varetage barnets interesser ift. den daglige praktiske omsorg. Anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, skal i den forbindelse oplyse over for teststedet, at de efter regler i sociallovgivningen varetager den daglige praktiske omsorg for det anbragte barn, og hvis teststedet anmoder om det, skal anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, også kunne dokumentere dette. Det bemærkes dog i den forbindelse, at teststedet sædvanligvis ikke vil være forpligtet til at iværksætte nærmere undersøgelser heraf.

Hvis forældremyndighedsindehaver eksplicit og aktivt over for kommunen har givet udtryk for, at de ikke ønsker, at der foretages COVID-19-tests af det anbragte barn, vil gennemførelse af COVID-tests efter sociallovgivningen dog kræve, at kommunen træffer en konkret afgørelse efter § 69, stk. 1, i serviceloven. Denne afgørelse skal derefter medbringes til teststedet. Kommunens afgørelse vil i så fald udgøre dokumentation for et informeret samtykke til at få foretaget tests.

Efter en foretagen COVID-antigentest hos de private leverandører, som det offentlige samarbejder med, vil det være muligt at få tilsendt prøvesvaret på sms. På nogle teststeder vil det være muligt for barnet og ledsagende plejeforælder eller personale fra anbringelsesstedet at få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos de private testudbydere.

 

Ændret 07. juni 2022

Der er krav om forudgående tidsbestilling af PCR-test for COVID-19. Det gælder også for PCR-test af børn og unge. Unge på 15 år og derover har eget NemID og kan således selv booke tid til PCR-test på www.coronaprover.dk og efterfølgende selv modtage testsvaret via sundhed.dk.

Børn under 15 år har ikke eget NemID. Derudover kan børn under 15 ikke selv give informeret samtykke til PCR-test for COVID-19.

Anbringelsessteder, herunder plejefamilier, kan booke en PCR-test til et anbragt barn under 15 år ved at ringe til den enkelte region og bestille tid til en PCR-test for barnet.

I helt særlige tilfælde kan anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, i stedet oprette en profil for barnet på hjemmesiden covidresults.dk forud for testen og her se prøvesvar for barnet.

Platformen covidresults.dk er udviklet til brug for udlændinge uden dansk cpr-nummer og NemID. Platformen kan i begrænset omfang anvendes af andre grupper, herunder til brug for test af et anbragt barn under 15 år til at tilgå testsvar på en foretagen PCR-test. Det kræver, at man inden testen har oprettet en brugerprofil for barnet og i forbindelse med fremmøde til selve PCR-testen oplyser det ID, man får på barnets brugerprofil. Ved brug af denne løsning vil der ikke forudgående skulle bestilles tid til testen. Læs mere på covidresults.dk, hvor der også findes oplysninger om, hvilke testcentre der kan anvendes til denne løsning.

Hvis et anbragt barn under 15 år har fået foretaget en PCR-test kan anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, ringe til barnets egen praktiserende læge efterfølgende for at få oplyst svaret på den foretagne PCR-test, såfremt man ikke har benyttet covidresults.dk til at se prøvesvar.

 

Ændret 07. juni 2022

Ja – under visse betingelser.

Man kan vælge at booke tid til en COVID-vaccination enten via egen læge eller via vacciner.dk mhp. at få foretaget vaccinationen på et af regionens vaccinationssteder. Derudover er der p.t. flere steder (praktiserende læger og apoteker), som tilbyder COVID-19-vaccination uden krav om forudgående tidsbestilling. De forskellige muligheder for COVID-19-vaccination omfatter også børn og unge i alderen 5 år og opefter.

Unge på 15 år og derover har eget NemID og kan selv booke tid til COVID-vaccination.

Børn under 15 år har ikke eget NemID, og anbringelsessteder, herunder plejefamilier, kan booke tid til COVID-19-vaccination for et anbragt barn under 15 år ved at ringe til den enkelte regions hotline for vaccination.

Find kontaktinformation til de regionale hotlines på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Alternativt kan vælges de vaccinationssteder, som tilbyder vaccination uden forudgående tidsbestilling.

Dokumentation for gennemført COVID-19-vaccination af et barn uden eget NemID kan tilgås via forældrenes adgang til diverse sundhedsplatforme.

Hvis barnet under 15 år er anbragt uden for hjemmet, kan dokumentation for COVID-19-vaccination af anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, fås via barnets egen praktiserende læge.

Det bemærkes, at børn under 15 år er undtaget fra krav om coronapas i Danmark og derfor ikke i det daglige vil være afhængige af at kunne tilgå dokumentation for den foretagne COVID-vaccination.

 

Ændret 07. juni 2022

En beslutning om at lade et anbragt barn under 15 år vaccinere mod COVID-19 vil efter serviceloven kræve forudgående inddragelse og samtykke fra forældremyndighedsindehavere efter reglerne på socialområdet. Det skyldes, at beslutning om vaccination ligger ud over de dagligdagsbeslutninger, som kommunen og anbringelsesstedet kan foretage for at varetage den praktiske daglige omsorg for det anbragte barn.

Det betyder også, at beslutning om at lade et anbragt barn under 15 år få en COVID-19-vaccination efter reglerne i sundhedsloven vil kræve et informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver på selve vaccinationsstedet, inden vaccination kan foretages. Et samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt i relation til beslutning om vaccination i det nationale COVID-19-vaccinationsprogram.

Det betyder, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, først kan ledsage og bistå det anbragte barn med at få foretaget COVID-19-vaccination, hvis forældremyndighedsindehaverne forudgående i dialog med kommunen er inddraget og har givet samtykke hertil.

Det betyder også, at hvis det er anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, der ledsager barnet, vil barnets forældremyndighedsindehaver blive kontaktet telefonisk af vaccinationsstedet med henblik på at indhente informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

Hvis forældremyndighedsindehaver ikke ønsker at give samtykke til vaccinationen eller er ukontaktbar m.v., vil gennemførelse af COVID-19-vaccination kræve, at kommunen først foretager en konkret vurdering af forholdene i barnets sag, og på den baggrund eventuelt træffer en afgørelse efter § 69, stk. 1, som kan træde i stedet for samtykke efter serviceloven. Det vil desuden kræve, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, medbringer denne afgørelse til vaccinationsstedet, således at § 69-afgørelsen kan træde i stedet for informerede samtykke fra forældremyndighedsindehaver, der kræves efter sundhedslovgivningen.

Læs eventuelt mere om information og samtykke og om, hvem der skal inddrages ved vaccination af børn og unge, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Læs om COVID-19-vaccination af 12-15-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs om COVID-19-vaccination af 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Ændret 07. juni 2022

Ja – medmindre forældremyndighedsindehaver aktivt modsætter sig.

I lyset af den aktuelle smitteudvikling bliver der bl.a. på skoler udleveret antigen-tests for COVID-19 (kviktests) til brug for foretagelse af selvtest i hjemmet af børn, lige som antigentest kan købes på bl.a. apoteker til brug for selvtest i hjemmet.

Formålet er at undgå og opspore smitteudbrud.

Kontinuerlige antigentest ved selvtest i hjemmet har på lige fod med øvrige løbende tests for COVID-19 i den aktuelle smittesituation karakter af en dagligdagsrutine, som er nødvendig for praktisk at varetage den daglige omsorg for et anbragt barn for at sikre, at barnet kan indgå i sin normale dagligdag i skole m.v.

Det vil derfor efter sociallovgivningen som udgangspunkt ikke kræve forudgående kontakt til kommunen eller forældremyndighedsindehaver, at anbringelsesstedet herunder plejefamilien foretager selvtest for COVID-19 i hjemmet af et anbragt barn, idet anbringelsesstedet varetager den daglige praktiske omsorg for barnet.

Hvis forældremyndighedsindehaverne eksplicit og aktivt ikke ønsker, at der foretages selvtest for COVID-19 på anbringelsesstedet af det anbragte barn, vil gennemførelse af testen dog kræve, at kommunen træffer en konkret afgørelse efter § 69, stk. 1 i serviceloven.

Da podningen ved selvtest i hjemmet ikke foretages af autoriserede sundhedspersoner eller på disses ansvar, finder reglerne i sundhedslovgivningen om informeret samtykke ikke anvendelse.

 

Ændret 07. juni 2022

Personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) og på sociale tilbud med sårbare mennesker (i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19) opfordres til at foretage regelmæssige test for smitte med COVID-19.

Pr. 6. september 2022 omfatter testindsatsen for personale følgende ordninger:

  • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres til at tage en PCR-test for COVID-19 hver 14. dag.
  • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres sideløbende med PCR-test til at tage to ugentlige antigenselvtest for COVID-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
  • Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) har ud over muligheden for at tage en PCR-test for COVID-19 hver 14. dag mulighed for at tage en antigenselvtest for COVID-19 ved påbegyndelse af en vagt. Da der kan opstå falske positive antigenselvtest, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.
  • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage to ugentlige antigenselvtest for COVID-19. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest. Hvis 2. test giver et negativt prøvesvar, opfordres medarbejderen til at tage en 3. test.


Opdateret 9. september 2022

Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest for COVID-19 inden besøg hos den +85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøget, få udleveret en antigenselvtest hos kommunen. 

 

Opdateret 9. september 2022

Private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem m.v. har selv ansvaret for at etablere et setup med antigen-selvtests for medarbejdere og tilbud herom til besøgende til +85-årige borgere. Private og selvejende tilbud kan hos kommunen få udleveret gratis antigenselvtest. Tilbuddet og kommunen aftaler selv det nærmere setup for udlevering af antigenselvtest. 

Opdateret 1. juli 2022

Det er udelukkende sociale tilbud, hvor der er beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med COVID-19, som er omfattet. Det enkelte tilbud vurderer, om der er borgere på tilbuddet i risikogruppen, og iværksætter derefter tilbuddet om selvtest.

Opdateret 1. juli 2022

De private og selvejende tilbuds eventuelle merudgifter i forbindelse med antigenselvtest i relation til tilbuddenes opgavevaretagelse kan dækkes af den eller de relevante kommuner. Kommunerne og de private tilbud kan gå i dialog om merudgifterne til antigenselvtest som en del af tilbuddenes COVID-19-relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private og selvejende tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt. Regeringen og KL er med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens.

Opdateret 1. juli 2022

Private leverandører af ydelser på det sociale område er stillet på samme måde som private sociale tilbud og private og selvejende plejehjem (jf. ovenfor).


Opdateret 1. juli 2022

Hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 eller 96 er omfattet af ordningen på linje med private sociale tilbud. Arbejdsgiveren i ordningen har ansvaret for at etablere et setup med antigen-selvtests for hjælperne. Der opfordres til, at der tages kontakt til kommunen om hjælp til forsyning af antigenselvtests. Særligt i ordninger, hvor borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, kan det være relevant, at der indgås en mere fast aftale med kommunen, hvis antgenselvtest er svære at skaffe.

Kommunen skal dække udgifterne til test-kits efter udmålingsbekendtgørelsens regel om direkte og indirekte udgifter forbundet med den enkelte hjælperordning.

Opdateret 1. juli 2022

Krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om fremvisning af coronapas på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes både i forhold til besøgende og ansatte.

Den 29. marts 2022 har Epidemikommissionen ud fra en helhedsvurdering af smittesituationen samt de øvrige tiltag for at undgå smitte på især plejehjem og sygehuse vurderet, at det ikke længere er relevant at anbefale, at der stilles lokale krav om coronapas for besøgende.

På baggrund af Epidemikommissionens vurdering opfordrer Social- og Ældreministeriet ikke længere til, at ordninger om fremvisning af coronapas på plejehjem og sociale tilbud opretholdes. Der er derfor ikke længere krav om coronapas disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk

Opdateret 7/4-2022

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes i forhold til besøgende og ansatte.

Da Sundhedsstyrelsen ikke har anbefalinger om anvendelse af mundbind eller visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem, har Social- og Ældreministeriet den 13. april 2022 udsendt en orienteringsskrivelse om, at opfordringen til at opretholde ordninger herom er ophørt. Der er derfor ikke længere opfordring til at anvende mundbind eller visir disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk 

Opdateret 19/4-2022

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lignende og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune. Det er således Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Det bemærkes, at nedskaleringen af COVID-19 fra at være en såkaldt samfundskritisk sygdom til at være en alment farlig sygdom ikke har betydning for Styrelsen for Patientsikkerheds mulighed for at udstede påbud om besøgsrestriktioner. Det skyldes, at epidemilovens regler om besøgsrestriktioner (lovens § 29) ikke kun gælder for samfundskritiske sygdomme, men også gælder for alment farlige sygdomme.

Spørgsmål om besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v. kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens kontaktoplysninger kan ses her: https://stps.dk/da/kontakt/.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/.

Opdateret den 31/1 2022

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud m.v. og i hjemmeplejen og håndteringen af beboere eller medarbejdere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Find vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Opdateret den 31/1 2022

Det er afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til ét af de regionale vaccinationssteder, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.

Der er efter de gældende regler i sundhedsloven ikke mulighed for at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

Derimod kan kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod covid-19.

Hvis en kommune efter servicelovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til covid-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

Sundhedsministeriet har på denne baggrund opfordret kommunerne til at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed.

I tillæg hertil har KL den 18. december 2020 orienteret alle kommuner om denne opfordring, ligesom KL har taget initiativ til at sikre, at muligheden for hjælp til befordring fremgår af det borgerbrev, som alle borgere modtager i e-boks eller som brev.

Opdateret 06/09 2021

Reglerne om forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021. Der gælder dermed ikke længere et forsamlingsforbud.

Opdateret den 31/1 2022

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressevagt, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Hotlines

Vaccinations-hjælpelinje hos Røde Kors:
Ring 35 29 96 60 (åben dagligt kl. 10-16)

Social- og Ældreministeriets mail-hotline for spørgsmål på social- og ældreområdet, herunder det familieretlige område:
corona@sm.dk

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed):
Ring 70 20 02 66 (alle hverdage kl. 9.30-16)

Spørgsmål på Børne- og Undervisningsministeriets område rettes til: 33 92 50 00 (hverdage 9-14)

Borgerhenvendelser rettes til myndighedernes fælles hotline:
Ring 70 20 02 33