Brexit

Læs om, hvordan borgernes retsstilling på socialområdet påvirkes, og om konsekvenserne for herboende britiske statsborgeres valgret og valgbarhed, når overgangsperioden mellem Storbritannien og EU udløber ved udgangen af 2020.

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Hjælpen kan for eksempel bestå i hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, kompensation til borgere med handicap og personlig og praktisk hjælp til ældre.

Brexits betydning for retten til at modtage ydelser fra Danmark i Storbritannien

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløber overgangsperioden, så EU-reglerne om fri bevægelighed ikke længere gælder.

Når overgangsperioden er slut, bevarer borgerne ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land. Samtidig er der fortsat ret til at modtage ydelser fra Storbritannien efter EU-reglerne. Begge dele gælder dog kun for de borgere, der har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed før overgangsperiodens udløb.

Det er endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis man ønsker at tage til Storbritannien efter overgangsperiodens udløb for at arbejde eller bo. Udgangspunktet vil være, at man skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme gælder for britiske statsborgere, som ønsker at rejse til Danmark for at arbejde/bo.

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Læs mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til valg i Danmark som herboende britisk statsborger

Kontakt

Spørgsmål på området sendes til Social- og Ældreministeriet på sm@sm.dk.