Politisk aftale om Det Gode Ældreliv

Den 19. december 2020 har alle Folketingets partier og Susanne Zimmer (UFG) indgået en politisk aftale om udmøntning af 56,1 mio. kr. til Det Gode Ældreliv. Aftalen indeholder en række initiativer om at støtte pårørende til svækkede ældre, skabe fællesskaber og bekæmpe ensomhed. Derudover giver aftalen ældre borgere ret til på forhånd at kunne sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når hjertet i en sen alder holder op med at slå.

Aftalen er en udmøntning af 56,1 mio. kr. afsat til Det Gode Ældreliv i satspuljeaftalen for ældreområdet 2019 – 2022. Udmøntningen bygger bl.a. på Sundhedsstyrelsens faglige oplæg ”Gode ældreliv med trivsel og sundhed”, der blev udarbejdet med inddragelse af interessenterne på ældreområdet.

Det gode ældreliv omfatter også en værdig afslutning på livet. Derfor er den brede politiske enighed om at indføre en lovsikret ret til i en høj alder at fravælge genoplivning ved hjertestop et meget væsentligt skridt i retning mod større selvbestemmelse og værdighed ved livets afslutning.

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for at takke nej til genoplivning, hvis deres hjerte holder op med at slå. Det er alle Folketingets partier enige om at lave om på.

Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, som skal indføre en lovsikret ret til fravalg af genoplivning ud fra de principper, som er aftalt i regi af Det Gode Ældreliv. Inden da vil ældreministeren inddrage de relevante aktører på området til drøftelser om udformningen af den konkrete model.

Det er en rettighed, som er blevet efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen. Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning, og deres vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

Elementerne i aftalen om Det Gode Ældreliv:

  • Ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre, habile borgere
  • Støtte til frivillige vågetjenester
  • Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed
  • Boligfællesskab for ældre til understøttelse af bekæmpelse af ensomhed
  • Udbredelse af Cykling uden alder
  • Særligt fokus på pårørende i Videnscenter for værdig ældrepleje
  • Bedre kompetencer til at hjælpe pårørende til svækkede ældre
  • Virksom rehabilitering af ældre