Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)

Udviklings- og Investeringsprogrammerne understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne. UIP’erne følger systematikken i ministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne består af et program på voksenområdet og et program på børneområdet, igangsat i hhv. 2017 og 2019. Handicapområdet er dækket af begge programmer. Der udmøntes årligt i størrelsesordenen 60-70 mio. kr. til hhv. voksenområdet og børne- og ungeområdet.

UIP’erne indeholder tre spor:

  • Spor 1: Udvikling. Der tages udgangspunkt i lovende praksis, udvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser ud fra kommunernes behov for nye indsatser og metoder.
  • Spor 2: Udbredelse. Der investeres i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive indsatser.
  • Spor 3: Data. Der investeres i data og undersøgelser, der understøtter viden om, hvad der virker.

Social- og Boligstyrelsen understøtter de tre spor i forbindelse med konkrete initiativer – blandt andet gennem uddannelse af kommunale medarbejdere i metoder, proces- og implementeringsstøtte til kommunerne, evaluering af indsatsudvikling samt monitorering og implementering af indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne har en faglig styregruppe bestående af KL, Danske Regioner og en række kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner. Styregruppen indstiller initiativer for det kommende års UIP på baggrund af et fagligt oplæg fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Det skal bl.a. sikre kobling til kommunernes oplevede udfordringer og den fagprofessionelle indsats. Social- og Boligministeren samt Ældreministeren vedtager sammen med social- og handicapordførerne den endelige prioritering af konkrete initiativer på baggrund af styregruppens anbefalinger.