Initiativer og indsatser til personer med et stofmisbrug

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe personer med et stofmisbrug i Danmark.

Stofmisbrugspakken

I oktober 2012 blev Stofmisbrugspakken lanceret. Pakken består af 10 konkrete initiativer, og der er afsat i alt 103 mio. kr. frem til 2018 til at udmønte dem. Initiativerne skal tilsammen bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, som har dokumenteret effekt. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret indsats over for borgeren. Et af de centrale initiativer i Stofmisbrugspakken er udviklingen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen har i samarbejde med en række centrale aktører på stofmisbrugsområdet udarbejdet en række nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne er en systematiseret samling af anvisninger til kommunerne og bygger på lovgivning og aktuelt bedste viden. Retningslinjerne blev offentliggjort i 2016.

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og understøtter en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling med inddragelse af borgeren. Retningslinjerne skelner mellem lovbestemte forpligtelser for kommunerne og anbefalinger til god praksis.

Retningslinjerne indeholder blandt andet anvisninger til:

  • de enkelte elementer i et forløb for en borger, der modtager social stofmisbrugsbehandling
  • indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling
  • organisation, samarbejde og struktur i den sociale stofmisbrugsbehandling.

De nationale retningslinjer retter sig primært mod behandlere og ledere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan desuden anvendes af kommunale beslutningstagere og planlæggere som pejlemærker for en udvikling.

Borgere og brugerorganisationer kan endvidere benytte de nationale retningslinjer til at se, hvad der anbefales som god praksis for den sociale stofmisbrugsbehandling. Borgere og brugerorganisationer kan også orientere sig i  Socialstyrelsens pjece 'Behov for social stofmisbrugsbehandling?' Pjecen informerer borgere og pårørende om relevant lovgivning og oplyser om borgerens rettigheder i den sociale stofmisbrugsbehandling.

I perioden 2017-2019 understøtter Socialstyrelsen implementeringen af de nationale retningslinjer i 20-25 kommuner gennem målrettede udviklingsforløb, der er tilpasset den enkelte kommune.

Læs mere om de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs om implementeringen af de Nationale retningslinjer på Socialstyrelsens hjemmeside

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge

Med aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat i alt 54,3 mio. kr. til at udbrede en række virksomme behandlingsmodeller eller delelementer fra modellerne i kommunerne og på anbringelsessteder. Det drejer sig om modellen ”U-turn”, ”U18-modellen” samt familiebehandlingsmetoden ”Multisystemisk Terapi - Substance Abuse”. Projektet løber til og med 2019.

Læse mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside