Initiativer og indsatser til udsatte grønlændere i Danmark

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe udsatte grønlændere i Danmark.

Effektiv støtte til udsatte grønlændere

I aftalen om satspuljen for 2017 er der afsat midler til effektiv støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Aftalen indeholder bl.a. initiativer til støtte af udsatte børn og unge i Grønland for i alt 46,4 mio. kr. i perioden 2017-2020. Heraf er i alt 36,4 mio. kr. afsat til fire initiativer målrettet udsatte grønlændere i Danmark.

Det første initiativ, overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark, skal udvikle og afprøve en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere, så målgruppen i højere grad profiterer af den sociale indsats, kommunerne yder.

Det andet initiativ er en fortsættelse og udbredelse af Strategien for udsatte grønlændere i Danmark (2013-2016), der skal fastholde udviklingen på området i de tidligere fem strategikommuner samt udbrede viden og erfaringer til yderligere 5-10 kommuner og en række private organisationer. Initiativet supplerer afprøvningen af overgangs- og peer-støtte, der vurderes at være en metode, som strategien har vist behov for.

Det tredje initiativ er en videreførelse af støtten til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse i 2018 og 2019. Inklusionsindsatsen skal medvirke til, at De Grønlandske Huse bliver mere opsøgende og yder en intensiv og systematisk støtte til nytilkomne grønlændere og til husenes brugere med henblik på bedre inklusion i uddannelse og beskæftigelse samt at forebygge sociale problemer.

Det fjerde initiativ er en fortsat sikring af specialiserede tilbud fra frivillige organisationer og private aktører målrettet udsatte grønlænderes særlige behov.

Sprogundervisning

Udsatte grønlændere i Danmark kan have problemer med manglende danskkundskaber. De kan endog være 'dobbelt halvsprogede', idet de hverken behersker grønlandsk eller dansk på et sådant niveau, at de kan begå sig i samfundet. Selvom grønlændere er danske statsborgere, er gruppen berettigede til at modtage danskundervisning efter Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven fastslår blandt andet, at herboende grønlændere over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, tilbydes danskundervisning på lige fod med udlændinge.

Læs mere om danskundervisning for socialt udsatte grønlændere på Socialstyrelsens hjemmeside

En samlet hjemmeside om indsatser over for udsatte grønlændere

Hjemmesiden Socialt Udsatte Grønlændere er iværksat af Socialstyrelsen og får økonomisk støtte fra Social- og Ældreministeriet. Hjemmesiden varetages af Socialt Udviklingscenter SUS.

Formålet med hjemmesiden er at formidle viden om indsatsen for socialt udsatte grønlændere til aktørerne på området og at bringe aktørerne sammen og understøtte deres erfaringsudveksling for derigennem at videreudvikle indsatsen.

De Grønlandske Huse

Der er fire Grønlandske Huse i Danmark – i Aalborg, København, Odense og Aarhus. Husene har forskellige opgaver, men fælles for dem er:

  • at de repræsenterer den grønlandske kultur i Danmark
  • at de yder råd og vejledning til grønlændere i Danmark
  • at de formidler viden og oplysning mellem Danmark og Grønland.

Husene er hver især delt op i afdelinger for social rådgivning, uddannelsesvejledning og kulturelle aktiviteter. Herudover har husene en konsulentfunktion over for kommuner, der har brug for viden omkring grønlandske forhold. Husene har meget tætte relationer til det grønlandske samfund i Danmark og til de lokale grønlandske foreninger, der findes i mange danske byer.

Find de Grønlandske Huse her:

København
Aarhus
Aalborg
Odense

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har kontakt med udsatte grønlændere i København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og botilbud.

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn laver en række aktiviteter med henblik på at styrke ressourcerne hos grønlandske børn og med henblik på at gøre opmærksom på grønlandske børns vilkår. Foreningen har aktiviteter i både Grønland og Danmark.