Initiativer og indsatser til personer i hjemløshed

Der har de seneste år været massivt fokus på at styrke indsatsen på hjemløseområdet. Her kan du læse om nyeste politiske aftaler, aktuelle initiativer og andre indsatser rettet mod at hjælpe personer i hjemløshed og personer, der befinder sig i risiko for hjemløshed.

Aftale om tusindvis af nye billige boliger og Housing First skal afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark

Den daværende regering (S), Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne har november 2021 indgået aftale om en markant omlægning af hjemløseindsatsen. Aftalen tilvejebringer 4.050 billige boliger, som kan bruges til Housing First-indsats for hjemløse. Samtidig ændres reglerne, så det bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe mennesker i egen bolig, end det er tilfældet i dag.

De 4.050 nye boliger skaffes ved nybyggeri af 2.250 boliger og ved midlertidigt at give huslejetilskud til 1.800 eksisterende boliger, som dermed kommer ned på en husleje på 3.500 kroner om måneden. Samtidig får kommunerne bedre mulighed for at gøre brug af udslusningsboliger i indsatsen mod hjemløshed.

Fakta om aftalen

  • Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md.
  • Der afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene boliger
  • Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger
  • Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.
  • Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen
  • Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger
  • Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.

Læs aftalen om etablering af fonden for blandede byer

Læs aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Partierne bag satspuljeaftalen blev i 2017 enige om en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, hvortil der blev afsat 154,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Baggrunden for vedtagelsen af handlingsplanen er, at alt for få personer, der rammes af hjemløshed, i dag modtager en af de indsatser, som har en dokumenteret virkning. Derudover er der flere og flere unge, som lever i hjemløshed, og der er for mange, især blandt de langvarigt hjemløse, som ikke har tilstrækkelig gavn af de indsatser, de modtager. Formålet med handlingsplanen til bekæmpelse af hjemløshed er at vende udviklingen på disse områder og at sænke antallet af hjemløse.

Nationale retningslinjer

Det er bl.a. en del af handlingsplanen, at der udarbejdes et sæt nationale retningslinjer, da det er afgørende, at kommuner og andre aktører på hjemløseområdet får de bedste redskaber til tilrettelæggelsen af deres indsats. Udarbejdelsen af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skal medvirke til, at der dannes et fælles grundlag for arbejdet. Retningslinjerne udarbejdes gennem tæt inddragelse af aktører på området og vil efterfølgende blive udbredt i regi af Socialstyrelsens rådgivningsfunktion og den sociale investeringspulje på hjemløseområdet.

En styrket forebyggende indsats

Siden 2015 er antallet af unge i aldersgruppen 18-24 år, der lever i hjemløshed, steget med 9 pct. Dermed er stigningen i antallet af unge i hjemløshed, som også er set i de tidligere kortlægninger, fortsat. Denne udvikling stiller krav til et skærpet fokus på den tidlige forebyggelse og på målgruppen af unge med deres særlige udfordringer og problematikker. For at stoppe tilstrømningen er det afgørende, at kommunerne får opsporet og igangsat initiativer til de helt unge, før de ender i hjemløshed.

Handlingsplanen for bekæmpelse af hjemløshed indebærer initiativer, der udvider indsatsen over for unge, også i en yngre aldersgruppe, hvor kommunerne får bedre redskaber til at opspore unge i risikozonen. Hermed skal forebyggelse igangsættes tidligere, lige som der skal sættes øget fokus på en holdbar boligløsning med inddragelse af den unge og dennes familie.

Etablering af National Rådgivning på hjemløseområdet

Som en del af handlingsplanen for bekæmpelse af hjemløshed blev der etableret en national rådgivningsfunktion.

Den Nationale Rådgivning udgør en fortsættelse af det tidligere rejsehold på hjemløseområdet i Socialstyrelsen og tilbyder rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer, så indsatsen for borgere i hjemløshed kan styrkes.

Derudover tilbydes rådgivning til andre aktører, der arbejder med eller producerer viden om borgere i hjemløshed.

Find oplysninger om rådgivningsfunktionen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Gå til den samlede handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien er et satspuljefinansieret program, som løb i perioden 2009-2013. Der var afsat 500 millioner kroner til programmet, og 17 kommuner deltog i arbejdet.

Centralt i arbejdet med Hjemløsestrategien var implementering af Housing First-princippet i indsatsen på hjemløseområdet i kommunerne og afprøvning af tre bostøttemetoder med dokumenteret effekt, nemlig Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Metoderne tager specifikt sigte mod at stabilisere borgerens boligsituation i kombination med den nødvendige sociale støtte. Derudover blev der, som en del af Hjemløsestrategien, arbejdet med udredningsmetoden Udredning og Plan, en køreplan for at sikre boligløsning efter løsladelse fra fængsel ('God Løsladelse') samt opsøgende og kontaktskabende indsatser.

Evalueringen af Hjemløsestrategien viser gode erfaringer med at hjælpe borgere  ud af hjemløshed. 9 ud af 10 borgere i hjemløshed, som fik støtte via en af de tre bostøttemetoder, har fået en bolig og opretholdt den. Derudover viser evalueringen, at det også økonomisk kan betale sig for kommunerne at tilrettelægge indsatsen på denne måde.

For at forankre og udbrede de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien blev der i 2013 blandt andet oprettet et Rejsehold i den daværende socialstyrelse, som understøtter implementeringen af den aktuelt bedste viden i kommunerne. I 2015 besluttede partierne bag satspuljen at videreføre Rejseholdets aktiviteter i perioden 2016-2019.

Nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i 2007, 2009, 2011, 2013 og 2015 gennemført nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark. Dette arbejde udføres nu af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der ligeledes har gennemført en kortlægning i 2017 og 2019. Den seneste kortlægning viste, at 6.431 borgere er registreret som hjemløse. Kortlægningen gennemføres i uge 6. Næste kortlægning gennemføres i uge 6 2022.

Gå til VIVE's kortlægning fra 2019 af hjemløshed i Danmark

Statistik over brugere af boformer (servicelovens § 110)

Ankestyrelsen udgiver hvert år en statistik over brugere af boformer, som har været indskrevet på et af landets forsorgshjem eller herberger for hjemløse og socialt udsatte i henhold til servicelovens § 110. Gå til statistik over brugere af botilbud fra 2004-2016 på Ankestyrelsens hjemmeside.

Arbejdet med statistikken er i 2016 overgået til Danmarks Statistik.